Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbijdrage

Onze school vraagt, net als veel andere scholen, een financiële bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen e.d.. De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de vrijwillige bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen of kunnen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de vrijwillige ouderbijdrage. De school zal haar best doen om leerlingen niet de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. Voor het schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 25,00.