Spring naar hoofd-inhoud

Speciaal Verlof aanvraag

Soms willen ouders voor hun kind één of meer extra dagen verlof. Het is van belang te weten, dat de overheid zeer streng is op de naleving van de leerplicht. Extra vakantie kan slechts bij hoge uitzondering verleend worden. Alleen de directrice van de school mag bij zeer dringende 'gewichtige' omstandigheden ontheffing verlenen. Dat zijn de omstandigheden die niet van de wil van de ouders afhankelijk zijn, b.v. een sterfgeval of ernstige ziekte in de naaste omgeving, toewijzing door een sociale instelling of gedwongen verlofopname van het bedrijf waar het gezinshoofd werkt. In zulke gevallen dient een schriftelijke aanvraag vooraf en tijdig plaats te vinden bij de directrice.

Elke aanvraag om extra verlof behoudens de hierboven vernoemde uitzonderingen, worden doorgestuurd naar de desbetreffende leerplichtambtenaar. Deze zal uiteindelijk via de school zijn beslissing kenbaar maken, de school stelt de ouders op de hoogte.